Комплаенс офицер

Қазақ

«KEGOC» АҚ-дағы (бұдан әрі – Қоғам) Комплаенс-офицер институты Акционерлердің жалпы жиналысы, Директорлар кеңесі және Қоғам Басқармасы қолданып отырған:

1) міндетті реттеуші талаптардың және халықаралық тәжірибенің, соның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды сақтауды қамтамасыз ету;

2) барлық қызметкерлер арасында шынайылықты, адалдықты қамтамасыз ететін және үздік халықаралық стандарттарға, ішкі саясаттарға және Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес бизнесті жүргізу үшін жағдай туғызатын Қоғамның ішкі корпоративтік мәдениетін қалыптастыру мақсатындағы бастамалар, іс-қимылдар шеңберінде құрылған;

Комплаенс-офицер өзінің қызметін Қазақстан Республикасы заңнамасына,  Қазақстан Республикасы Конституциясына, Қазақстан Республикасы Еңбек кодексіне, Жарғыға, Ұжымдық шартқа, Мінез-құлық кодексіне (іскери этика), Корпоративтік басқару кодексіне, «KEGOC» АҚ Комплаенс-офицері туралы ережеге және Қоғамның басқа ішкі құжарттарына сәйкес жүзеге асырады.

Комплаенс-офицер Аудит жөніндегі комитетке және Қоғамның директорлар кеңесіне есеп береді, Қоғамның Басқармасына тәуелсіз, сонымен қатар оған өкілеттіктер берілген және өз міндеттерін орындау үшін қажетті ресурстармен қамтамасыз етілген.

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 ж. 29 наурыздағы шешімімен Аманбеков Ғалым Берлібекұлы АО«KEGOC» АҚ Комплаенс-офицері болып тағайындалды.

Телефон: +7 (7172) 69 07 70

Email: Amanbekov@kegoc.kz

Почталық мекенжайы: 010010,  Астана қ.,  Тәуелсіздік көшесі, 59,  «KEGOC» АҚ Комплаенс-офицеріне

«KEGOC» АҚ Комплаенс-офицері туралы ереже

«KEGOC» АҚ Мінез-құлық кодексіне (іскери этика)

«KEGOC» АҚ бастамашылық ақпарат беру саясаты

«KEGOC» АҚ алаяқтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты

«KEGOC»АҚ Корпоративтік басқару кодексі

«KEGOC» АҚ мүдделер қақтығысын реттеу саясаты

«KEGOC» АҚ корпоративтік қақтығысты реттеу саясаты